Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Veiligheidsvoorschriften:
Lees de handleiding en neem de Skatey pas in gebruik nadat je alles hebt begrepen. Het gebruik van een Skatey is geheel op eigen risico. 
Skatey’s zijn niet toegestaan op de op de openbare weg!
Skatey’s zijn niet geschikt voor kinderen onder 8 jaar!
Draag altijd beschermende kleding wanneer je rijdt op een Skatey. Hierbij horen een helm, knie-, elleboog- en polsbeschermers!

 

Retourvoorwaarden:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Een eventuele retourzending dient altijd VOORAF aan te worden gemeld via info@skatey.nl. Het retouradres is: BBiZZ Adventure in sports BV, Amperestraat 4, 2181 HB, Hillegom.

 

Betaalinformatie
In onze webshop kunt u betalen via iDeal, PayPal, MisterCash en Creditcard.

 

Bestelproces
Het bestellen in onze webshop gaat als volgt:

  1. Kies het gewenste artikel en klik op de “winkelwagen”-button
  2. Kies het juiste aantal dat u wenst te bestellen en click op de “Checkout”-button
  3. Maak een account aan of maak gebruik van een eerder account als u al eens iets op de Skatey site heeft besteld.
  4. Kies daarna de gewenste betaal methode. 
  5. Volg de stappen van de gekozen betaalmethode en voldoe de betaling.
  6. Na het voldoen van de betaling is de bestelling geplaatst.
  7. Levering vindt binnen enkele dagen plaats. 

 

Levering
Verzending geschiedt via UPS.
Nederland
Binnen Nederland leveren wij de volgende werkdag als je op maandag t/m vrijdag voor 14:00 uur besteld. Bestellingen na 14:00 uur worden twee werkdagen later geleverd. Uitzondering zijn bestellingen die op vrijdag na 14:00 uur worden geplaatst; deze worden op dinsdag geleverd.
Buitenland
Leveringen in het buitenland hebben meer tijd nodig om vanuit ons magazijn bij u thuis te komen. Wij hanteren hierbij de regel dat als uw bestelling voor 14:00 uur bij ons is gedaan deze nog dezelfde dag ons magazijn verlaat. Afhankelijk van de bestemming zal de levering gebruikelijk binnen zo'n 2 tot 7 werkdagen plaatsvinden.
 

Track and trace
Via het track and trace systeem van UPS beschikt u altijd over actuele statusinformatie met betrekking tot uw pakket. Met uw pakketnummer en uw postcode, ziet u direct waar uw pakket zich bevindt.

 

Garantie
Voor de Skatey’s geldt een wettelijke garantietermijn van 1 jaar. De aankoop factuur is het garantiebewijs. De factuurdatum is ook de ingangsdatum van de garantie. De wettelijke garantietermijn van 1 jaar omvat geen onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage zoals bijvoorbeeld de accu, de wielen en de aandrijfriem. 

Buiten de garantie vallen bovendien aansprakelijkheden bij schade, door onvakkundig gebruik, door het doen van stunts zoals springen, afrijden van traptreden, stoepranden en trappen of dergelijke, het rijden door plassen water of bij regen. Eveneens zijn aansprakelijkheden uitgesloten bij schades die ontstaan zijn door geweld of door onvoldoende onderhoud.

Skatey's zijn niet geschikt voor het rijden op vochtige straten of bij regen. Vocht kan de elektronica van het board binnendringen en kan leiden tot onomkeerbare schades of storingen. Bij schade ontstaan door vocht/water vervalt het recht op de wettelijke garantie.

 

Klachtenafhandeling:
Heeft u een klacht over onze producten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@skatey.com. Wij zullen uw klacht z.s.m. behandelen en contact met u opnemen.

 

Privacy Policy Skatey.nl BV
Gebruik van uw gegevens:
Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld het bestellen van een product of het aanmelden voor een dienst of nieuwsbrief. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt of verkocht, tenzij Skatey.nl / BBiZZ Adventure in Sports BV daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak! Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@skatey.com

Cookies
Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat geen cookies meer doorkomen. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Vragen
Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Skatey.nl BV, stuur dan een e-mail sturen naar info@skatey.com.  Onze klantenservice helpt u verder indien u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Algemene Voorwaarden Skatey
Begripsbepalingen
Skatey: De gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Skatey en een Klant ter zake van één of meer door Skatey verkochte en te leveren zaken.
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden waarvan Skatey de gebruiker is.
Klant: De natuurlijke- of rechtspersoon die met Skatey een overeenkomst heeft gesloten.
Consument: De Klant die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Skatey
Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Skatey georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Website: De internetsite www.skatey.nl.
Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van Skatey zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van de gesloten Overeenkomst. 
1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van Skatey worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Skatey ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
1.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Skatey en Klant zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde zaken.
1.7 In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen Voorwaarden.
1.8 Wanneer door Skatey gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Klant kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Skatey deze Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten 
2.1 De offertes en aanbiedingen die door Skatey worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Indien de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij Skatey zijn in te zien en zij op verzoek van Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze gegevens door Klant op een eenvoudige manier elektronisch duurzaam kunnen worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.4 Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Skatey. Skatey is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere Voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Skatey dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.5 Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Skatey kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
2.6 Op de Website getoonde afbeeldingen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende zaken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
2.7 Skatey kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.8 Skatey kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Skatey op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere Voorwaarden te verbinden.
2.9 Zodra Klant bij Skatey een bestelling heeft geplaatst ontvangt Klant via e-mail een orderbevestiging. Op de orderbevestiging vindt Klant een overzicht van de bestelde zaken, inclusief de verzendkosten.
2.10 Skatey houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien de bestelling incompleet is ingevuld.
2.11 Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos doorgevoerd worden, mits de wijziging door Skatey schriftelijk is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit niet het geval is, behoudt Skatey zich het recht voor de aanvullingen en wijzigen te weigeren dan wel extra kosten in rekening te brengen.
2.12 Indien Klant een of enige van zijn verplichtingen op grond van de met Skatey gesloten Overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is Klant van rechtswege in verzuim. Als dan heeft Skatey het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Skatey tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Skatey verder toekomende rechten.
2.13 Alle op de Website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
2.14 Aanbiedingen van Skatey gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.15 Skatey is bevoegd om bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden.
2.16 De Klant vrijwaart Skatey voor alle schade welke voortvloeit uit schending van een van voorgaande veiligheidsvoorschriften.

Artikel 3. Prijzen 
3.1 De bij de zaken genoemde prijzen zijn in euro's, en inclusief BTW tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Zie hiervoor levering en retourneren op de Website voor verzendkosten. De administratie van Skatey wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.
3.2 Skatey is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd. De Klant dient deze kosten zelf te betalen.
3.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
3.4 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3.5 Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:
· Skatey dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
· of de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
3.6 Skatey kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Betalingen
4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
4.2 Aan de bestelling van Klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Skatey.
4.3 Betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is deze tevens vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Skatey is Klant een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Skatey zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is Klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend conform Rapport Voorwerk II, onverminderd de bevoegdheid van Skatey om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 
4.5 Indien Klant met enige betaling in gebreke is, is Skatey gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
4.6 Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering. De facturen vormen tevens het garantiebewijs voor Klant.
4.7 Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Skatey te melden.

Artikel 5. Levering
5.1 Skatey zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van zaken. 
5.2 Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal Skatey zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn in dit geval bij inroeping van het herroepingsrecht voor rekening van Skatey. 
5.3 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af Skatey. 
5.4 Het risico ter zake de zaken gaat op het moment van levering op Klant over. 
5.5 Skatey is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de Klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Skatey. 
5.6 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Skatey kan worden toegerekend. Bij bestelling van door Skatey te leveren zaken dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres dat Klant aan Skatey heeft opgegeven.
5.7 Verzending zal (mits op voorraad) binnen vijf (5) werkdagen plaatsvinden. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Dit wordt duidelijk op de Website aangegeven. 
5.8 Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Skatey kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.9 Skatey is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door een door Skatey ingeschakelde vervoerder. Bij verzending naar adressen buiten Nederland dient rekening te worden gehouden met een langere vervoersduur.
5.10 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Skatey zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.
5.11 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs wordt Klant vooraf ingelicht. Klant heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 
6.1 Het eigendom van geleverde zaken gaat pas over, indien Klant al wat deze op grond van enige Overeenkomst aan Skatey verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de zaken gaat al op het moment van aflevering op Klant over. 
6.2 Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald, mag Klant het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand 
6.3 Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is Klant verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, dat binnen vierentwintig (24) uren na de ontdekking daarvan aan Skatey te melden.
6.4 Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Klant dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.
6.5 Lid 2 blijft buiten toepassing indien Klant een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

Artikel 7. Reclames en retour
7.1 De Klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de Klant zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient dit te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Skatey te worden gebracht, dan wel dient de Klant dit binnen achtenveertig (48 )uur na ontvangst van de zaken Skatey hiervan op de hoogte te stellen, gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging.
7.2 Overige reclames dienen per aangetekende brief binnen acht (8) dagen na ontvangst van de zaken aan Skatey te worden gemeld.
7.3 Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan Skatey zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
7.4 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de Overeenkomst.
7.5 Skatey dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Skatey indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
7.6 In alle gevallen geschiedt retourzending op een Skatey te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. 
7.7 Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de Klant, tenzij Skatey de reclame gegrond verklaart. 
7.8 Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
7.9 Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Skatey de keuze de desbetreffende zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
7.10 Het in artikel 11 bepaalde is hierbij tevens van toepassing.

Artikel 8. Herroepingsrecht 
8.1 Het bepaalde in dit artikel is enkel van toepassing bij een Overeenkomst op afstand met een Consument.
8.2 Bij de aankoop van zaken heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de Consument. 
8.3 Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Skatey retourneren, conform de door Skatey verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
8.4 Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
8.5 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Skatey dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 
8.6 Skatey behoudt het recht om geretourneerde zaken (binnen of buiten de herroepingsperiode van veertien (14) werkdagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer - het vermoeden bestaat dat - het artikel (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd, de verpakking (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd, gebruikt of door toedoen van de Klant is beschadigd.
8.7 Bij verzoek tot retournering dient vooraf per e-mail bij Skatey melding gemaakt te worden van de naam van Klant, en het bestelnummer waaronder het artikel geleverd is. Skatey zal daarna het retouradres aan Klant doorgeven. Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen. 
8.8 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
8.9 Restanten van zaken worden niet retour genomen.
8.10 Uitgesloten van het Herroepingsrecht zijn zaken:
· die speciaal voor de Consument door Skatey bij een derde worden besteld, dit zal aangegeven worden bij de betreffende zaken;
· die door Skatey tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de Consument; 
· die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
· die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 9. Communicatie 
9.1 Klant en Skatey komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de Voorwaarden in artikel 2 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Skatey zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs
9.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Skatey, dan wel tussen Skatey en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en Skatey, is Skatey niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Skatey. 
9.3 Skatey correspondeert met een Klant door middel van e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.
9.4 Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Website van Skatey niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is Skatey nimmer aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht 
10.1 Onverminderd zijn overige toekomende rechten, heeft Skatey in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Klant zal dit schriftelijk worden medegedeeld. Skatey zal in dit geval niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
10.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Skatey geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Skatey niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Skatey worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 
10.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.4 Voor zover Skatey ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Skatey gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 11. Garantiebepalingen en veiligheidsvoorschriften
11.1 Skatey garandeert dat het geleverde artikel beantwoordt aan de Overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
11.2 Voor door Skatey geleverde zaken geldt verder uitsluitend de garantie, zoals deze door de leverancier/fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
11.3 Een verzoek tot het verlenen van garantie wordt slechts door Skatey in behandeling genomen indien dit verzoek binnen de geldende garantietermijn is ingediend. Tevens dient dit verzoek binnen veertien (14) dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in overleg met Skatey en in de originele verpakking.
11.4 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele, door Skatey aan de Klant afgegeven factuur.
11.5 Ieder recht op garantie vervalt indien: 
· De zaken inmiddels zijn be-of verwerkt;
· Zonder toestemming van Skatey door of namens de Klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn aangebracht;
· Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het geleverde artikel, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud;
· Het geleverde artikel wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik. Hierbij valt ook te denken aan professioneel gebruik. Onder professioneel gebruik wordt verstaan alle gebruik ten behoeve van een beroepsuitoefening, het veelvuldig gebruik of het gebruik voor commerciële doeleinden (b.v. vereniging, verkoopstand of kraam);
· Professioneel gebruik is toegestaan en het artikel wordt gegarandeerd op juiste werking indien ‘geschikt voor professioneel gebruik’ (of vergelijkbare omschrijving) uitdrukkelijk is beschreven op de aankoopnota.
11.6 De kosten voor wijziging in of reparaties van de geleverde zaken die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skatey door of namens de Klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Skatey.
11.7 Uitgesloten van garantie zijn de verzend, vracht, voorrij en rembourskosten voor het opsturen van het artikel. Dit geldt van Skatey naar Klant evenals van het adres van Klant naar Skatey.
11.8 Wanneer Skatey een garantie heeft ver­strekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van niet-inachtneming door de Klant van bedienings- en onderhoudsvoorschriften.
11.9 Het recht op vervanging komt Klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
11.10 Indien wederpartij Consument is, doen voornoemde leden niets af aan de rechten en vorderingen die Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Skatey ten opzichte van Skatey kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.
11.11 In verband met de veiligheid mogen kinderen tot en met 14 jaar de zaak uitsluitend gebruiken onder begeleiding van een volwassene.
11.12 De door Skatey geleverde zaken zijn niet bestemd voor gebruik op de openbare weg.
11.13 Skatey adviseert de Klant nadrukkelijk bij gebruik van de zaak alltijd een helm, beschermende kleding en elleboog- en kniebescherming te –doen- dragen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Skatey is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van de Klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst door Skatey of indien deze op grond van dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Skatey is.
12.2 De aansprakelijkheid van Skatey in overeenstemming met het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van het geleverde artikel, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Skatey.
12.3 De aansprakelijkheid van Skatey is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
12.4 De aansprakelijkheid van Skatey voor schade aangaande dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Skatey gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
12.5 De Klant heeft zich in kennis gesteld van de gebruiksaanwijzingen en/of veiligheidsvoorschriften met gezondheidsrisico’s, waaraan Klant verplicht is zich aan te houden. 
12.6 Skatey aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien Klant en de personen die Klant direct of indirect van de zaak gebruik laat maken zaken, zich niet houden aan de gebruiksaanwijzingen en/of veiligheidsvoorschriften waaraan Klant en de gebruiker verplicht is zich aan te houden.
12.7 Skatey is niet aansprakelijk voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de in catalogi of andere documentatie van Skatey opgenomen gegevens.
12.8 Klant vrijwaart Skatey tegen vorderingen uit welken hoofde ook ten opzichte van Skatey van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat Klant bij Skatey heeft besteld, tenzij Klant aantoont dat Skatey voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.
12.9 In geen geval zal Skatey aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen stagnatieschade, bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien Skatey in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.
12.10 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Skatey ter uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. 
12.11 Het is mogelijk dat Skatey op de Website internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Skatey is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
12.12 Na verloop van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de dag van levering, vervalt ieder recht van Klant tegenover Skatey voor schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Skatey.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten 
13.1 Klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Skatey geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
13.2 Skatey garandeert niet dat de aan Klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel eigendomsrecht van derden.
13.3 Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de zaken en/of met betrekking tot de Website berusten bij Skatey, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
13.4 Het is Klant niet toegestaan gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming Skatey, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het artikel zelf.

Artikel 14. Persoonsgegevens
14.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Skatey opgeslagen om de bestellingen te verwerken. 
14.2 Klant heeft op elk moment het recht Skatey te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. Skatey kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Klant die via het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan Skatey op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
14.3 Als Klant zich op de Website van Skatey inschrijft, verplicht Klant zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de Voorwaarden op de Website. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens de bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van Skatey op schadevergoeding.
14.4 Indien Klant toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die Skatey voor Klant nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Skatey en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen Skatey kan Klant e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten, voor zover Klant daarmee instemt. Klant kan te allen tijde zijn toestemming respectievelijk aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Afmelden is online mogelijk via de e-mail.

Artikel 15. Klachten
15.1. Klachten dienen per e-mail gemeld te worden aan Skatey met duidelijke uiteenzetting van de klacht. Skatey probeert dan redelijkerwijs samen met Klant tot een oplossing te komen. Voor omruilen / vervangen gelden verder de punten genoemd bij de artikelen 7 en 8.
15.2. Skatey beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure. 
15.3. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen veertien (14) dagen na ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Skatey. 
15.4. Bij Skatey ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Skatey binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
15.5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de bepalingen van de artikelen 11 en 12.

Artikel 16. Nederlands Recht en bevoegde rechter
16.1. Op elke door Skatey gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing
16.2. Alle geschillen tussen Skatey en Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de op grond van de wet bevoegde rechter.
16.3. Voormelde bepalingen zijn tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Vindplaats en wijziging Voorwaarden
17.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52295680 en zullen door Skatey op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze Voorwaarden te downloaden en op te slaan via de Website.
17.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Klant.
17.3. Skatey behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via de Website en/of e-mail. Voor het geval Klant niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen en de Overeenkomst loopt nog, heeft deze het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) dagen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
17.4. De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 18. Identiteit van Skatey 
18.1 De onderneming wordt gedreven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Skatey Electric BV, gevestigd aan de Crommelinbaan 49c 2142 EX  Cruquius The Netherlands.
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur op het telefoonnummer 0252-527211 of op mailadres of info@skatey.com, KvK-nummer: 28111632.