Video

Skatey 800 electric skateboard test
Skatey Balance bike
Skatey Balance surfer
Skatey 350L electric skateboard
Tom Coronel op zijn Skatey 600 op Circuit Park Zandvoort
Skatey balance bike test by tutopolis